段太尉逸事状翻译

旧体诗 2022-02-11 07:39:13

段太尉逸事状

作者:柳宗元

朝代:唐代

段太尉逸事状原文

 

 太尉始为泾州刺史时,汾阳王以副元帅居蒲。王子晞为尚书,领行营节度使,寓军邠州,纵士卒无赖。邠人偷嗜暴恶者,卒以货窜名军伍中,则肆志,吏不得问。日群行丐取于市,不嗛,辄奋击折人手足,椎釜鬲瓮盎盈道上,袒臂徐去,至撞杀孕妇人。邠宁节度使白孝德以王故,戚不敢言。

 太尉自州以状白府,愿计事。至则曰:“天子以生人付公理,公见人被暴害,因恬然。且大乱,若何?”孝德曰:“愿奉教。”太尉曰:“某为泾州,甚适,少事;今不忍人无寇暴死,以乱天子边事。公诚以都虞候命某者,能为公已乱,使公之人不得害。”孝德曰:“幸甚!”如太尉请。

 既署一月,晞军士十七人入市取酒,又以刃刺酒翁,坏酿器,酒流沟中。太尉列卒取十七人,皆断头注槊上,植市门外。晞一营大噪,尽甲。孝德震恐,召太尉曰:“将奈何?”太尉曰:“无伤也!请辞于军。”孝德使数十人从太尉,太尉尽辞去。解佩刀,选老躄者一人持马,至晞门下。甲者出,太尉笑且入曰:“杀一老卒,何甲也?吾戴吾头来矣!”甲者愕。因谕曰:“尚书固负若属耶?副元帅固负若属耶?奈何欲以乱败郭氏?为白尚书,出听我言。”晞出见太尉。太尉曰:“副元帅勋塞天地,当务始终。今尚书恣卒为暴,暴且乱,乱天子边,欲谁归罪?罪且及副元帅。今邠人恶子弟以货窜名军籍中,杀害人,如是不止,几日不大乱?大乱由尚书出,人皆曰尚书倚副元帅,不戢士。然则郭氏功名,其与存者几何?”

 言未毕,晞再拜曰:“公幸教晞以道,恩甚大,愿奉军以从。”顾叱左右曰:“皆解甲散还火伍中,敢哗者死!”太尉曰:“吾未晡食,请假设草具。”既食,曰:“吾疾作,愿留宿门下。”命持马者去,旦日来。遂卧军中。晞不解衣,戒候卒击柝卫太尉。旦,俱至孝德所,谢不能,请改过。邠州由是无祸。

 先是,太尉在泾州为营田官。泾大将焦令谌取人田,自占数十顷,给与农,曰:“且熟,归我半。”是岁大旱,野无草,农以告谌。谌曰:“我知入数而已,不知旱也。”督责益急,农且饥死,无以偿,即告太尉。太尉判状辞甚巽,使人求谕谌。谌盛怒,召农者曰:“我畏段某耶?何敢言我!”取判铺背上,以大杖击二十,垂死,舆来庭中。太尉大泣曰:“乃我困汝!”即自取水洗去血,裂裳衣疮,手注善药,旦夕自哺农者,然后食。取骑马卖,市谷代偿,使勿知。

 淮西寓军帅尹少荣,刚直士也。入见谌,大骂曰:“汝诚人耶?泾州野如赭,人且饥死;而必得谷,又用大杖击无罪者。段公,仁信大人也,而汝不知敬。今段公唯一马,贱卖市谷入汝,汝又取不耻。凡为人傲天灾、犯大人、击无罪者,又取仁者谷,使主人出无马,汝将何以视天地,尚不愧奴隶耶!”谌虽暴抗,然闻言则大愧流汗,不能食,曰:“吾终不可以见段公!”一夕,自恨死。

 及太尉自泾州以司农征,戒其族:“过岐,朱泚幸致货币,慎勿纳。”及过,泚固致大绫三百匹。太尉婿韦晤坚拒,不得命。至都,太尉怒曰:“果不用吾言!”晤谢曰:“处贱无以拒也。”太尉曰:“然终不以在吾第。”以如司农治事堂,栖之梁木上。泚反,太尉终,吏以告泚,泚取视,其故封识具存。

 太尉逸事如右。元和九年月日,永州司马员外置同正员柳宗元谨上史馆。

 今之称太尉大节者出入,以为武人一时奋不虑死,以取名天下,不知太尉之所立如是。宗元尝出入岐周邠斄间,过真定,北上马岭,历亭障堡戍,窃好问老校退卒,能言其事。太尉为人姁姁,常低首拱手行步,言气卑弱,未尝以色待物;人视之,儒者也。遇不可,必达其志,决非偶然者。会州刺史崔公来,言信行直,备得太尉遗事,覆校无疑,或恐尚逸坠,未集太史氏,敢以状私于执事。谨状。

 

段太尉逸事状拼音解读

 

 tàiwèishǐwéijīngzhōucìshǐshí,fényángwángyǐfùyuánshuàijūpú。wángzǐxīwéishàngshū,lǐnghángyíngjiēdùshǐ,yùjun1bīnzhōu,zòngshìzúwúlài。bīnréntōushìbàoèzhě,zúyǐhuòcuànmíngjun1wǔzhōng,zésìzhì,lìbúdéwèn。rìqúnhánggàiqǔyúshì,búqiàn,zhéfènjīshérénshǒuzú,zhuīfǔgéwèngàngyíngdàoshàng,tǎnbìxúqù,zhìzhuàngshāyùnfùrén。bīnníngjiēdùshǐbáixiàodéyǐwánggù,qībúgǎnyán。

 tàiwèizìzhōuyǐzhuàngbáifǔ,yuànjìshì。zhìzéyuē:“tiānzǐyǐshēngrénfùgōnglǐ,gōngjiànrénbèibàohài,yīntiánrán。qiědàluàn,ruòhé?”xiàodéyuē:“yuànfèngjiāo。”tàiwèiyuē:“mǒuwéijīngzhōu,shènshì,shǎoshì;jīnbúrěnrénwúkòubàosǐ,yǐluàntiānzǐbiānshì。gōngchéngyǐdōuyúhòumìngmǒuzhě,néngwéigōngyǐluàn,shǐgōngzhīrénbúdéhài。”xiàodéyuē:“xìngshèn!”rútàiwèiqǐng。

 jìshǔyīyuè,xījun1shìshíqīrénrùshìqǔjiǔ,yòuyǐrèncìjiǔwēng,huàiniàngqì,jiǔliúgōuzhōng。tàiwèilièzúqǔshíqīrén,jiēduàntóuzhùshuòshàng,zhíshìménwài。xīyīyíngdàzào,jìnjiǎ。xiàodézhènkǒng,zhàotàiwèiyuē:“jiāngnàihé?”tàiwèiyuē:“wúshāngyě!qǐngcíyújun1。”xiàodéshǐshùshíréncóngtàiwèi,tàiwèijìncíqù。jiěpèidāo,xuǎnlǎobìzhěyīrénchímǎ,zhìxīménxià。jiǎzhěchū,tàiwèixiàoqiěrùyuē:“shāyīlǎozú,héjiǎyě?wúdàiwútóuláiyǐ!”jiǎzhěè。yīnyùyuē:“shàngshūgùfùruòshǔyē?fùyuánshuàigùfùruòshǔyē?nàihéyùyǐluànbàiguōshì?wéibáishàngshū,chūtīngwǒyán。”xīchūjiàntàiwèi。tàiwèiyuē:“fùyuánshuàixūnsāitiāndì,dāngwùshǐzhōng。jīnshàngshūzìzúwéibào,bàoqiěluàn,luàntiānzǐbiān,yùshuíguīzuì?zuìqiějífùyuánshuài。jīnbīnrénèzǐdìyǐhuòcuànmíngjun1jízhōng,shāhàirén,rúshìbúzhǐ,jǐrìbúdàluàn?dàluànyóushàngshūchū,rénjiēyuēshàngshūyǐfùyuánshuài,bújíshì。ránzéguōshìgōngmíng,qíyǔcúnzhějǐhé?”

 yánwèibì,xīzàibàiyuē:“gōngxìngjiāoxīyǐdào,ēnshèndà,yuànfèngjun1yǐcóng。”gùchìzuǒyòuyuē:“jiējiějiǎsànháihuǒwǔzhōng,gǎnhuázhěsǐ!”tàiwèiyuē:“wúwèibūshí,qǐngjiǎshècǎojù。”jìshí,yuē:“wújízuò,yuànliúxiǔménxià。”mìngchímǎzhěqù,dànrìlái。suíwòjun1zhōng。xībújiěyī,jièhòuzújītuòwèitàiwèi。dàn,jùzhìxiàodésuǒ,xièbúnéng,qǐnggǎiguò。bīnzhōuyóushìwúhuò。

 xiānshì,tàiwèizàijīngzhōuwéiyíngtiánguān。jīngdàjiāngjiāolìngchénqǔréntián,zìzhànshùshíqǐng,gěiyǔnóng,yuē:“qiěshú,guīwǒbàn。”shìsuìdàhàn,yěwúcǎo,nóngyǐgàochén。chényuē:“wǒzhīrùshùéryǐ,búzhīhànyě。”dūzéyìjí,nóngqiějīsǐ,wúyǐcháng,jígàotàiwèi。tàiwèipànzhuàngcíshènxùn,shǐrénqiúyùchén。chénshèngnù,zhàonóngzhěyuē:“wǒwèiduànmǒuyē?hégǎnyánwǒ!”qǔpànpùbèishàng,yǐdàzhàngjīèrshí,chuísǐ,yúláitíngzhōng。tàiwèidàqìyuē:“nǎiwǒkùnrǔ!”jízìqǔshuǐxǐqùxuè,lièshangyīchuāng,shǒuzhùshànyào,dànxīzìbǔnóngzhě,ránhòushí。qǔqímǎmài,shìgǔdàicháng,shǐwùzhī。

 huáixīyùjun1shuàiyǐnshǎoróng,gāngzhíshìyě。rùjiànchén,dàmàyuē:“rǔchéngrényē?jīngzhōuyěrúzhě,rénqiějīsǐ;érbìdégǔ,yòuyòngdàzhàngjīwúzuìzhě。duàngōng,rénxìndàrényě,érrǔbúzhījìng。jīnduàngōngwéiyīmǎ,jiànmàishìgǔrùrǔ,rǔyòuqǔbúchǐ。fánwéirénàotiānzāi、fàndàrén、jīwúzuìzhě,yòuqǔrénzhěgǔ,shǐzhǔrénchūwúmǎ,rǔjiānghéyǐshìtiāndì,shàngbúkuìnúlìyē!”chénsuībàokàng,ránwényánzédàkuìliúhàn,búnéngshí,yuē:“wúzhōngbúkěyǐjiànduàngōng!”yīxī,zìhènsǐ。

 jítàiwèizìjīngzhōuyǐsīnóngzhēng,jièqízú:“guòqí,zhūzǐxìngzhìhuòbì,shènwùnà。”jíguò,zǐgùzhìdàlíngsānbǎipǐ。tàiwèixùwéiwùjiānjù,búdémìng。zhìdōu,tàiwèinùyuē:“guǒbúyòngwúyán!”wùxièyuē:“chùjiànwúyǐjùyě。”tàiwèiyuē:“ránzhōngbúyǐzàiwúdì。”yǐrúsīnóngzhìshìtáng,qīzhīliángmùshàng。zǐfǎn,tàiwèizhōng,lìyǐgàozǐ,zǐqǔshì,qígùfēngshíjùcún。

 tàiwèiyìshìrúyòu。yuánhéjiǔniányuèrì,yǒngzhōusīmǎyuánwàizhìtóngzhèngyuánliǔzōngyuánjǐnshàngshǐguǎn。

 jīnzhīchēngtàiwèidàjiēzhěchūrù,yǐwéiwǔrényīshífènbúlǜsǐ,yǐqǔmíngtiānxià,búzhītàiwèizhīsuǒlìrúshì。zōngyuánchángchūrùqízhōubīntáijiān,guòzhēndìng,běishàngmǎlǐng,lìtíngzhàngbǎoshù,qièhǎowènlǎoxiàotuìzú,néngyánqíshì。tàiwèiwéirénxūxū,chángdīshǒugǒngshǒuhángbù,yánqìbēiruò,wèichángyǐsèdàiwù;rénshìzhī,rúzhěyě。yùbúkě,bìdáqízhì,juéfēiǒuránzhě。huìzhōucìshǐcuīgōnglái,yánxìnhángzhí,bèidétàiwèiyíshì,fùxiàowúyí,huòkǒngshàngyìzhuì,wèijítàishǐshì,gǎnyǐzhuàngsīyúzhíshì。jǐnzhuàng。

 

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

tags:段太尉逸事状翻译

上一篇 : 公输翻译
下一篇 : 柳枝的拼音